مدل کارکردی خدمات مالی

از ویکی‌مبنا
Share/Save/Bookmark
پرش به: ناوبری، جستجو

هدف از مدل کارکردی خدمات مالی فراهم آوردن یک لیست سلسله مراتبی از کارکردهای کسب و کار یا نواحی مسئولیتی که باید توسط بانک مدیریت شوند، می باشد. کارکردها در این لیست نرمال سازی شده اند، بدین معنی که یک کارکرد نمی تواند شامل جنبه ای از دیگر کارکردهای موجود در لیست باشد. لیست به گونه ای طراحی شده تا کامل باشد، بدین معنی که همه توانمندیهایی را که باید توسط بانک اجرا شود، پوشش داده است. بدون در نظرگرفتن اینکه چه کسی آنها را انجام می دهد یا اینکه کجا باید انجام شوند. لیست به طور سیستمی از شکستن کارکردهای سطح بالا به جزئیات ظریف و ظریف تر ایجاد شده است. این شکست زمانی خاتمه می یابد که اگر یک کارکرد موجود به جزئیات ظریف تر شکسته شود، سطوح پایین کارکرد نرمال نمانند، به عبارت دیگر آنها در پوشش کسب و کار خود دچار هم پوشانی و تداخل شوند و توصیف فعالیتهای غیر منحصر به فرد شروع شود. بنابراین مدل کارکردی خدمات مالی به صورت یک سلسله مراتب کارکردی شامل لیستی از کارکردهای کامل و بدون هم پوشانی مورد نیاز بانک به منظور اجرای عملیاتش می باشد. مدل کارکردی خدمات مالی اصطلاحاتی را تعریف می کند که می توانند در یک روش شرکتی و همخوان برای شناسایی کارکردهای اجراشده توسط بانک مورد استفاده قرار بگیرد.

مدل کارکردی خدمات مالی چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

با شناسایی اینکه کدام کارکردها در یک موضوع خاص درگیر می باشد، خلق سریع یک لیست کامل از محیطهای مسئولیتی کسب و کار که باید در مساله لحاظ شوند، ممکن می گردد. اگر سایر موضوعات مرتبط به طور مشابه تعیین حوزه شده باشند با انتخاب کارکردهای مرتبط از مدل کارکردی، امکان مقایسه و سنجش دو مساله که از یک زبان مشترک استفاده کرده اند، فراهم می شود و از تکرار تلاشها هنگام تداخل طرحها جلوگیری می شود.

برای مثال. یک مساله ممکن است ارائه یک سیستم نرم افزار کاربردی جدید باشد. تصویر کردن سیستم جدید پیشنهادی بر مدل کارکردی به ما کمک می کند مشخصات کارکردی و واضحی از نرم افزار کاربردی جدید به دست آوریم. اگر واحدهای سازمانی کلیدی را بر مدل کارکردی تصویر کنیم(به عبارت دیگر تعریف اینکه چه کارکردی با کدام واحد سازمانی انجام می شود.)، پس مقایسه حوزه نرم افزار کاربردی جدید با حوزه واحد سازمانی، یک تصویر روشن از اثر نرم افزار جدید بر واحدهای مختلف سازمان را به ما می دهد. مشابها اگر نرم افزارهای کاربردی موجود بر مدل کارکردی تصویر شوند، پس هم پوشانی کارکردی بین این نرم افزارها و نرم افزار پیشنهادی نمایش داده شده و بررسی می شود.

مدل کارکردی خدمات مالی یک ابزار حیاتی در فهم حوزه و اثر هر طرح یا مساله جدید(یا موجود) کسب و کار است. ادغام و یکپارچه کردن تملکات، طراحی کانال و محصول جدید، طراحی معماری شرکت و تعریف سیستم های نرم افزار کاربردی، موارد معدودی از مزایای بسیار زیاد این مدل می باشد. مدل کارکردی خدمات مالی یک ابزار ارزشمند طرح ریزی IT و کسب و کار است و باید در آغاز هر طرح جدید استفاده شود. استفاده های ویژه آن عبارتند از:

  • فهم مسئولیتهای واحدهای کسب و کار و وابستگی بین آنها
  • تجمیع کارکردهای مشابه در سراسر محیط های کسب و کار، حمایت از استفاده مجدد راه حل ها
  • هماهنگی فرآیندهای کسب و کار و ساختار سازمانی در استراتژی و اولویت گذاری نیازمندیهای کسب و کار در شرایط کارکردی
  • تعریف واضح حوزه پروژه و اجتناب از تکرار تلاشها
  • پایه ریزی مبنایی برای طراحی جریان کارهای کسب و کار و مولفه ها/خدمات نرم افزار کاربردی

مزایای مدل کارکردی خدمات مالی

  • ارائه تعاریف شرکتی از کارکرد کسب و کار، مستقل از ساختار سازمان یا خط کسب و کار
  • شکل دادن بخشی از زبان مشترک بین IT و کسب و کار
  • فراهم کردن یک ابزار دقیق و سریع تعیین حوزه طرحهای جدید
  • ارائه یک توصیف از پیش تعریف شده، آسان و قابل سفارشی سازی از کارکردهای بانکداری


دسته های کلی مدل کارکردی خدمات مالی